اندازه‌ی وب

جستجو کاری بس سخت و دشوار است و چه کاری سخت‌تر از جستجو میان انبوهی نوشته،‌میان انبوهی از دست نوشته‌ها و خاطرات،‌ میان انبوهی از مقالات علمی و چه کاری سخت‌تر از تفکیک این موضوعات از یکدیگر!‌ We knew the web was big… ما جمله‌ی وب بزرگ است را مدت زمان زیادی است که عینیت… ادامه خواندن اندازه‌ی وب