فلسفه نامگذاری چاکرا

چاکرا = آرچ+کی دی ای. با پشتیبانی چاکرا از lvm (نسخه بتا) ، حتما نصبش می کنم. توضیحات کامل در مورد چاکرا از زبان linuxshare منبع